Miljö- och kvalitetscertifierade

HälsingeBygg och Peab har höga krav på verksamheten och som ett led i detta har vi tillsammans med Peab certifierats enligt miljöledningssystemet ISO 14001 och kvalitetsledningssystemet ISO 9001.  


 

Hållbart samhällsbyggande

HälsingeByggs målsättning är att vara föregångare i hållbart samhällsbyggande och tillsammans med hela Peab vill vi uppfattas som Nordens samhällsbyggare. Att vara föregångare i hållbart samhällsbyggande innebär att det som vi planerar och genomför ska vara i linje med våra etiska riktlinjer och vara ansvarsfullt och långsiktigt utformat. Tillsammans med våra kunder och leverantörer vill vi aktivt verka för ett energieffektivt byggande, resurseffektivt materialutnyttjande och hållbara produktval. Genom att använda erkända standarder och miljöklassningssystem skapar HälsingeBygg byggnader som är hållbara både för ute- och innemiljö. Tack vare olika produktgranskningssystem fasar vi ut miljö- och hälsofarligt byggnadsmaterial, och med hjälp av rätt inköpsstrategier och genomtänkt avfallshantering gör vi medvetna produktval och återvinner resurser.